Veel gestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet tussen? Stuur dan een mail naar info@gbrouwer.nl.

Verzenden
 • G. Brouwer handelt hoofdzakelijk met de detailhandel in Nederland en België. Wanneer uw winkel zich echter buiten dit gebied bevindt, kunnen we er evengoed voor zorgen dat u de artikelen kunt bestellen en bij u bezorgd worden.

 • We streven ernaar om uw bestelling zo snel mogelijk voor u te verwerken en versturen. 

  Van maandag tot en met donderdag kunt u een order plaatsten tot 17.00u 's middags welke we diezelfde dag nog versturen. Op vrijdag is dat tot 15.00u.

  Onze vervoerder streeft ernaar om de volgende werkdag te leveren. Indien u een bestelling op zaterdag bezorgd wil hebben is dat  mogelijk onder dezelfde voorwaarden. U kunt dat aangeven bij het plaatsen van uw bestelling..

Verkooppunten
 • U vindt onze verkooppunten wanneer u in het menu hierboven op 'verkooppunten' klikt.

  In de store finder kunt u zoeken op alles wat met het verkooppunt te maken heeft. De naam van de winkel, de plaats van vestiging, straatnaam, postcode etc.

  Bij het zoekresultaat kunt u aan de hand van de logo's zien welke artikelgroepen het verkooppunt verkoopt, en u kunt ook filteren op de toepassing of het merk waar u naar op zoek bent.

 • Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten dient u de volgende stappen te ondernemen:
  Via het inlogscherm op de webshop kunt u onder de inlogvelden klikken op 'wachtwoord vergeten'. Na het invoeren van het bij ons bekende e-mailadres van u en het overnemen van de code, wordt er automatisch een code toegestuurd naar het ingevoerde e-mailadres. Mocht u meer assistentie verlangen kunt u, uw vraag altijd sturen naar info@gbrouwer.nl.

 • Dit kunt u doen via persoonlijke gegevens in het menu aan de linkerzijde.

 • Mocht uw winkel onverhoopt nog niet in het overzicht staan, maar u bent wel klant bij ons, dan kunt u dat gemakkelijk aangeven door een e-mail te sturen naar info@gbrouwer.nl.

Verkoop
 • Ja, het is mogelijk om bij ons met PIN te betalen indien u uw bestelling bij ons af komt halen. We hebben de beschikking over een PINautomaat.

 • G Brouwer & Zn is een groothandel en verkoopt niet aan particuliere klanten. Particuliere aanvragen verwijzen we graag door naar onze verkooppunten

 • Om onze online webwinkel te kunnen gebruiken hebben wij bewust gekozen om alleen onze klanten een inlogcode te geven. Hierdoor kunnen consumenten niet bij de gegevens die bestemd zijn voor de vakhandel. Indien u nog geen klant bij ons bent, zorgen we er daarom voor dat we u eerst registreren voordat er een inlogcode wordt toegestuurd.

 • U kunt bestellen via onze online winkel door gebruik te maken van de zoekfunctie of direct de artikelcodes in te vullen op het invulformulier in de webwinkel.
  Mocht u geen gebruik willen of kunnen maken van de webwinkel heeft u de volgende mogelijkheden om uw bestelling door te geven:

  Via e-mail: verkoop@gbrouwer.nl
  Via telefoon: 0031 - (0) 297 - 281557
  Via fax: 0031 - (0) 297 - 283971
  Via uw vertegenwoordiger die bij u langs kan komen.

 • In het geval dat een artikel voor u in backorder staat en we ontvangen dit artikel weer terug op voorraad, houden we dit artikel voor u vast en voegen we deze automatisch toe bij een volgende bestelling.

  Mocht u een backorder eerder willen ontvangen, bijvoorbeeld in een aparte zending direct wanneer het bij ons weer op voorraad komt, is dat geen probleem. Indien u dat wenst, vernemen we dat graag van u.

 • Wij zijn een groothandel op het gebied van fournituren, mode accessoires, hobby- en handwerkmaterialen. Wij zien het als onze taak om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen door een goed assortiment aan te bieden, zeer snel te leveren en de consument naar onze klanten te verwijzen.

  Wij leveren ter bescherming van onze huidige klanten en toekomstige klanten uitsluitend aan bedrijven die de producten doorverkopen aan de consument of onze producten gebruiken voor productie. De bestellingen hebben geen minimale ordergrootte, bij orders boven de € 100,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Een eerste afname geschiedt bij ons op vooruitbetaling zonder extra kosten. U kunt ook kiezen voor levering onder rembours waarbij rembourskosten worden berekend. Na de eerste levering kunt u kiezen voor levering op rekening.

 • Algemene verkoopvoorwaarden G. Brouwer & Zn B.V.


  1. Algemeen
  1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betreffende de verkoop van kleinvak fournituren, handwerkartikelenen mode accessoires waarbij G. Brouwer & Zn. B.V. verkoper is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden staan afgedrukt op elke verkoopfactuur.
  1.2 Voorwaarden waarnaar koper verwijst worden uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald en slechts voorzover zij niet in strijd zijn met de algemene verkoop-voorwaarden van verkoper.

  2. Totstandkoming overeenkomst
  2.1 Alle aanbiedingen en offertes door verkoper zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
  2.2 Tenzij koper een schriftelijke aanbieding heeft aanvaard, komt een overeenkomst tussenverkoper en koper slechts tot stand indien en nadat koper hierbij hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, al dan niet door middel van een vertegenwoordiger, aan verkoper een order heeft verstrekt en verkoper de order schriftelijk heeft bevestigd of tot uitvoering daarvan is overgegaan. Onder order dient te worden verstaan alle bestellingen, op welke wijze dan ook gedaan en/of ter kennis van verkoper gebracht.
  2.3 Zodra een overeenkomst tot stand is gekomen, kan de overeenkomst slechts worden gewijzigd of geannuleerd indien en voor zover verkoper hiermee (schriftelijk) instemt. Indien de overeenkomst met instemming van verkoper wordt gewijzigd of geannuleerd, dient koper alle voor verkoper hieraan verbonden kosten te vergoeden.
  2.4 Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van kleuren, dessins, maten en dergelijke, die voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar en verkoper zal gerechtigd zijn de goederen met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan koper te leveren.

  3. Aflevering
  3.1 (Af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
  a. Indien de goederen door of namens koper worden afgehaald: door de in ontvangst- name van de goederen;
  b. Indien de goederen worden verzonden of getransporteerd door een vervoermiddel van verkoper dan wel een door verkoper ingeschakelde vervoerder: op het moment dat de goederen zijn uitgeladen en/of getekend is voor ontvangst;
  c. Indien de feitelijke levering van de goederen niet vanuit het bedrijfspand van verkoper plaatsvindt: op het moment dat de goederen deze andere plaats verlaten.

  4. Risico-overgang
  4.1 Het risico voor schade en/of verlies van de goederen tijdens of in verband met het transport van de goederen is voor koper. Koper dient er desgewenst voor zorg te dragen dat de goederen adequaat zijn verzekerd. Verkoper heeft geen enkele aan-sprakelijkheid ten deze.
  4.2 Indien de zaken niet afgeleverd kunnen worden tengevolge van omstandigheden, waar-voor verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot

  aflevering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van koper gereed te houden, mits hij hiervan binnen 3 dagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen kennis heeft gegeven aan koper. In dit geval gaat hiermee het risico over op koper.

  5. Levertijd
  5.1 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering en kan nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  5.2 Verkoper is niet in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven.
  5.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en voor zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden die niet voor rekening en risico van verkoper komen, waaronder begrepen niet (tijdige) nakoming door leveranciers van verkoper.

  6. Klachten
  6.1 Koper is verplicht de zaken bij aflevering grondig te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken en bij aanwezigheid daarvan verkoper onmiddellijk te waarschuwen. Als zodanige gebreken worden aangemerkt alle gebreken welke door middel van normale zintuiglijke waarnemingen of een eenvoudige steekproef kunnen worden geconstateerd. Voorts is koper verplicht te controleren of de geleverde zaken ook op overige punten in overeenstemming zijn met de bestelling. Door het niet naleven van de waarschuwingsplicht vervalt ieder recht op reclameren.
  6.2 Klachten betreffende de geleverde zaken moeten schriftelijk door koper bij verkoper worden ingediend, en wel uiterlijk 8 dagen na aflevering of - bij verborgen gebreken - binnen 8 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De klacht dient een gemotiveerde omschrijving van het gebrek te bevatten en verkoper dient op eerste verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Klachten kunnen nimmer geldend worden gemaakt één jaar na levering.
  6.3 Klachten kunnen slecht geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in het bezit van koper en wel in de staat waarin zij zijn geleverd.
  6.4 Geringe, in de handel toelaatbare geachte of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen klacht-grond opleveren.
  6.5 Garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden van de zaken en omtrent exclusiviteit zijn slechts van kracht voor zover deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn toegezegd.
  6.6 Indien koper tijdig een klacht heeft gemeld bij verkoper en deze klacht heeft erkend, dan is verkoper te zijner keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging of herstel van de geleverde zaak of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs.
  6.7 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van koper niet opgeschort, tenzij verkoper met een dergelijke opschorting uitdrukkelijk schriftelijk instemt.
  6.8 Retourzendingen zijn slechts toegestaan met toestemmingen van verkoper. Zij geschieden voor rekening en op risico van koper.

  7. Betaling
  7.1 Alle betalingen moeten geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De eventuele voor koper geldende betalingskorting is alleen geldig bij betaling binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij leveringen onder rembours is verkoper gerechtigd de kosten van

  remboursement in rekening te brengen.
  7.2 Bij betaling per giro of bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- of bankrekening van verkoper. Verkoper is niet verplicht cheques en/of wissels als betaling te accepteren.
  7.3 Indien binnen de gestelde termijn niet volledige betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen, raakt koper zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning in verzuim. In dat geval is koper over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als hele maand.
  7.4 Indien verkoper de vordering ter incassering aan derden uit handen geeft, is koper naast betaling van de hoofdsom en rente tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen salaris en verschotten van advocaat, deurwaarder en/of andere gemachtigde(n) - gehouden zijn tot vergoeding van alle door verkoper geleden schade. De buitengerechtelijke kosten bedragen alsdan tenminste 15% van het in te vorderen bedrag.
  7.5 Alle betalingen worden toegerekend aan de oudst openstaande vordering en de daar- mee verband houdende rente en buitengerechtelijke incassokosten.
  7.6 Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper zekerheid te stellen indien verkoper goede reden heeft te veronderstellen dat koper zijn betalingsverplichtigingen niet zal nakomen. Deze goede reden wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien er inmiddels vervallen facturen onbetaald zijn gebleven of indien het acceptatiebeleid van een eventueel in het geding zijnde kredietverzekeraar daartoe aanleiding heeft.

  8. Prijs
  8.1 Alle verkoopprijzen of anderszins genoteerde bedragen zijn netto, zonder aftrek of korting en exclusief omzetbelasting of andere heffing.
  8.2 Verkoper is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien en voor- zover na acceptatie van de opdracht door verkoper de voor rekening van verkoper komende rechten, premies, belastingen of vrachten zijn verhoogd, dan wel valuta- wijzigingen van de prijzen van de door verkoper gebruikte materialen en onderdelen daartoe aanleiding geven. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst, dan heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

  9. Aansprakelijkheid
  9.1 Behoudens eigen opzet of grove schuld, is verkoper niet aansprakelijk voor schade, hetzij direct, hetzij indirect, veroorzaakt door ongeschiktheid van de door verkoper geleverde zaken.
  9.2 In geen geval is verkoper aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of andere indirecte schade.

  10. Overmacht
  10.1 In geval van overmacht, waaronder tevens dient te worden verstaan belemmerende overheidsmaatregelen, brand, werkstaking, machinestoring en stremming van vervoer zal verkoper hiervan onverwijld melding maken aan koper en kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
  10.2 Gedurende de overmacht van verkoper wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort, onverminderd het recht van partijen om in onderling overleg een regeling te treffen inzake ontbinding of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst.
  10.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht langer dan twee

  maanden opgeschort wordt, zijn zowel verkoper als koper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

  11. Verpanding in geval van doorverkoop
  11.1 In geval van doorverkoop aan een derde van de door verkoper aan koper geleverde en door deze onbetaalde goederen, is koper verplicht terstond na het ontstaan van de vordering van koper op een derde, deze vordering aan verkoper te verpanden tot een maximum van het bedrag waarvoor verkoper de goederen aan koper heeft verkocht, zulks tot zekerheid voor de betaling aan de koopsom aan verkoper.

  12. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Verkoper behoudt de eigendom van alle aan koper krachtens overeenkomst afgeleverde en af te leveren zaken totdat:
  a. Alle vorderingen van verkoper voortvloeiend uit door haar aan koper gedane lever- anties volledig door koper zullen zijn voldaan;
  b. Koper alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden, die verkoper ten behoeve van hem heeft verricht in het kader van de desbetreffende overeenkomst;
  c. Koper de vorderingen van verkoper wegens tekortschieten in de nakoming van de bedoelde overeenkomsten heeft voldaan;
  d. Koper zekerheid heeft gesteld voor het volledige bedrag van de openstaande vorderingen vermeerderd met bijkomende kosten.
  12.2 Koper is verplicht deze goederen op eerste afroep van de verkoper te tonen en terug te geven, indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien zijn schuldsanering is aangevraagd of uitgesproken, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt, of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
  12.3 Zolang koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen is het koper niet toegestaan de zaken te vervreemden of te bezwaren.

  13. Ontbinding
  13.1 Verkoper heeft tegenover koper, die niet tijdig heeft betaald onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht een, meer of alle lopende koopovereenkomsten te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. Koper is hierbij aansprakelijk voor alle door de verkoper geleden schade, de kosten van juridische bijstand, hieronder begrepen.
  13.2 In geval van
  (a) surséance van betaling, faillissement van koper of aanvrage van koper van het eigen faillissement,
  (b) ontbinding van de vennootschap van koper,
  (c) (besluit van koper tot) gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van koper,
  (d) beslag op een belangrijk deel van het vermogen van koper,
  (e) het ook na een schriftelijke ingebrekestelling niet of nietvolledig nakomen door koper van enige materiële contractuele verplichting jegens verkoper, (f) meer dan tweemaal niettijdige betaling door koper binnen een periode van 3 maanden, worden alle bedragen welke koper uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd direct geheel opeisbaar. In de bedoelde gevallen is verkoper bovendien bevoegd alle overeenkomsten met koper met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd de overige rechten van verkoper.

  14. Rechtsmacht
  14.1 Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen koper en verkoper gesloten overeen- komsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar de verkoper zijn statutaire of feitelijke vestigingsplaats heeft, tenzij het een geschil betreft waarin door de wet de kantonrechter als bevoegde rechter is aangewezen.
  14.2 Op alle overeenkomsten, geregeerd door deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

Webwinkel
 • Na inloggen op de webwinkel staat boven in het menu de functie 'uitgestelde leveringen'. Wanneer u hier op klikt kunt u de huidige status van uw backorders bekijken.

 • Door te zoeken via artikelgroepen. Op de homepagina van de webwinkel kunt u deze groepen op drie plekken vinden. Daarnaast kunt u via het zoekveld verschillende filters aanbrengen.

 • Door via de webwinkel de groep 'nieuwe artikelen' te bezoeken worden de nieuwste artikelen van de huidige maand gevonden. In de mode artikelen hebben de nieuwste artikelen de hoogste nummers.

 • U kunt gebruik maken van de optie herhaalbestelling. Dit is een al eerder geplaatste bestelling waarin u de artikelen kunt selecteren. Vervolgens kiest u voor de optie bestellen en gaat u via winkelwagen naar uw winkelwagen. Daar staan dan de geselecteerde artikelen in. Indien u dan nog artikelen erbij wilt bestellen en u weet de artikelnummers, dan kunt u dat het beste doen via de optie snel bestellen. Daarna heeft u nog de mogelijkheid om artikelen bij uw bestelling toe te voegen.

 • Bij de optie order informatie kunt u al uw orders vinden en zoeken op orderstatus. Vervolgens krijgt u een overzicht van de orders met de door u gekozen status. Indien u op een ordernummer klikt krijgt u het overzicht van die bestelling.

 • U kunt u vorige orders bekijken via orderinformatie of via herhaalbestelling.

 • U kunt dit doen bij uw persoonlijke gegevens. Deze kunt u bekijken door op uw naam te klikken na het inloggen. Deze vindt u rechts bovenin het scherm, boven het winkelwagentje.

Informatie